A D A T K E Z E L É S I    T Á J É K O Z T A T Ó a Carrie Csodanő Díjjal összefüggésben végzett adatkezelésről

1. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Carrie Magazin / Carrie.hu Tomkó Borbála Erzsébet

Székhely:                           1118 Budapest, Szüret u. 27.

Adószám:                           66329332-1-43

E-mail:                                info@carrie.hu

(a továbbiakban: „Adatkezelő”)

 

2. Az érintett személye

Azok a természetes személyek, akik a Carrie Csodanő Díj lebonyolítása során (a továbbiakban: „esemény”) a Carrie Magazin honlapján kategória győztes személyt javasolnak (a továbbiakban: „érintett”).

3. Az adatkezelés célja

 Az esemény eredményes lebonyolítása, kapcsolattartás az érintettekkel, és rajtuk keresztül a kategória győztes személy, személyek tájékoztatása amennyiben kategória győztesek lesznek.

4. Az adatkezelés jogalapja

 A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása, amelyet az Adatkezelő által biztosított űrlap kitöltésével tehet meg.

5. A kezelt adatok köre

A kezelt személyes adatok köre Az adatkezelés célja
az érintett teljes neve az érintett beazonosítása
az érintett által jelölt személy neve és annak kategóriája az esemény eredményes lebonyolítása
az érintett telefonszáma és e-mail címe kapcsolattartás és tájékoztatás

 A személyes adatok forrása: közvetlenül az érintettektől juthatnak az Adatkezelő tudomására.

6. Az adatkezelés időtartama

Az Ön által megadott adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az esemény eredményes lebonyolítását (eredményhirdetést) követő 60 (hatvan) napig tároljuk. Szeretnénk felhívni a szíves figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha az adatkezelési hozzájárulását az eredményhirdetést megelőzően visszavonja, akkor a szavazata nem vehető figyelembe.

7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre, adattovábbítás címzettje(i)

 • Az Ön által megadott adatokat kizárólag a Carrie Magazin erre kijelölt munkatársai kezelik.
 • Személyes adatai harmadik személyek részére, harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére nem kerülnek továbbításra.
 1. Az Ön (érintett) jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. A hozzáférés joga alapján Ön jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezeléssel összefüggő személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. Az adatkezelés céljáról,
 2. az érintett személyes adatok kategóriáiról,
 3. arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait (címzettek kategóriái)
 4. az adatkezelés időtartamáról,
 5. az Ön adatkezeléssel összefüggő jogairól,
 6. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról.

Az Ön kérésére az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait – rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

Az adatok módosításának, helyesbítésének kérése

Ön kérheti, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat az Adatkezelő helyesbítse (módosítsa), illetve Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatainak a kiegészítését.

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön az Adatkezelő bármely elérhetőségén keresztül – ideértve az elektronikus utat is – az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Adatai törlésének kérése

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. azon adatkezelés vonatkozásában, melynek jogalapja az Ön hozzájárulása, és Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.              

Az adatkezelés korlátozása

Ön a fent megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést amennyiben:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok helyességét);
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • adatkezelés célja megszűnt, de Önnek szüksége van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeljük. Az Adatkezelő az Ön kérésére történt adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.

Az adathordozhatósághoz való jog

Figyelemmel arra, hogy az adatkezelés nem automatizált módon történik, ezért az adatkezelés során nem kérheti a személyes adatai adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Tiltakozáshoz való jog

Figyelemmel arra, hogy az adatkezelés nem az Adatkezelő közérdekű feladatának végrehajtásán, vagy jogos érdekén alapul, ezért Ön nem jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

Panasz és Jogorvoslati lehetőségek

Ha Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevételt, kifogást, vagy panaszt szeretne tenni, akkor a Carrie Magazin szerkesztőjéhez fordulhat az info@carrie.hu e-mail címen keresztül.

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely/Postacím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. / 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: (+36-1) 391-1400

Telefax: (+36-1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet – annak közlésétől számított 30 napon belül – Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti vagy a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Budapest, 2023. március 10.

Carrie Magazin / Tomkó Borbála Erzsébet
 Adatkezelő

 

Tetszett? Oszd meg mással is!